517101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น :: ภาคปฎิบัติการ

Course outline

สัปดาห์ที่ 1 : แนะนำข้อปฎิบัติสำหรับภาคปฎิบัติการ

สัปดาห์ที่ 2 : Algorithms & Flowchart,

สัปดาห์ที่ 3 : Introduction to C programming

สัปดาห์ที่ 4 : Constant, Output

สัปดาห์ที่ 5 : Data Type, Variable, Input

สัปดาห์ที่ 6 : Operator, Expression and Assignment Statement I

สัปดาห์ที่ 7 : Operator, Expression and Assignment Statement II, โจทย์ปฎิบัติการ

สัปดาห์ที่ 8 : Selection Statement

Midterm

สัปดาห์ที่ 9 : Iteration Statement, Control Statement

สัปดาห์ที่ 10 : Array, โจทย์ปฎิบัติการ, เอกสารประกอบเรื่อง Array

สัปดาห์ที่ 11 : Function

สัปดาห์ที่ 12 : Final สอบภาคปฎิบัติการ สุ่มทำโจทย์ 1 ข้อ


Download

Dev c++ version 4.9.9.2

การเขียนโปรแกรมภาษาซี จากเอกสารประกอบอบรมครู

การเขียนโปรแกรมภาษาซี จากสไลด์ประกอบการอบรมครู


Copyright 2009.